Loading...
Graphic & Mascot

MASCOT DESIGN BY THAITUMSTUDIO

การออกแบบ MASCOT เป็น การสร้างสัญลักษณ์ให้สินค้าหรือบริษัท ร่วมไปถึงการทำโฆษณาให้เป็นที่น่าสนใจของพบเห็น การทำ MASCOT ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นและเข้ากับกลุ่มคนได้ทุกช่วงอายุ ช่วยให้มีการส่งต่อหรือแชร์กันมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้และรู้จักแบรนด์ของเราได้มากขึ้น เราใส่ใจในการออกแบบเพื่อให้งานออกมาตรงความต้องการของลูกค้า และเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น

mascot-thaitumstudio-detail-1

apws logo design BY THAITUMSTUDIO
apws logo design by thaitum-1
Package Design for Chocolate Products
Landing6