Loading...
Graphic & Mascot

apws logo design BY THAITUMSTUDIO

การออกแบบ MASCOT เป็น การสร้างสัญลักษณ์ให้สินค้าหรือบริษัท ร่วมไปถึงการทำโฆษณาให้เป็นที่น่าสนใจของพบเห็น การทำ MASCOT ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นและเข้ากับกลุ่มคนได้ทุกช่วงอายุ ช่วยให้มีการส่งต่อหรือแชร์กันมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้และรู้จักแบรนด์ของเราได้มากขึ้น เราใส่ใจในการออกแบบเพื่อให้งานออกมาตรงความต้องการของลูกค้า และเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น

apws logo design by thaitum-1

MASCOT DESIGN BY THAITUMSTUDIO
mascot design by thaitumstudio